رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

فرصت های مشارکت خیرین و قانون مالیاتها

تصویر

فرصت های مشارکت خیرین و قانون مالیاتها

استانداری قزوین                                                               اداره کل امورمالیاتی استان

 

قانون مالیاتها و فرصت های

کمک  وخیریه

 

تسهیلات ماده 172 قانون  مالیاتهای مستقیم

 

صد در صد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت‌ بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی ‌و یا کمک‌های غیرنقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌ جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس‌، دانشگاهها‌، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی  و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاهها‌و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز  فرهنگی و هنری ‌(دولتی‌) طبق  ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش‌ ، فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مؤدی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

  اصلاحی سال 91: ماده واحده- عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده (172) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 07/02/1371 اضافه می گردد.

منحصراً بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)‌و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشند.

 

 

 

ردیف

نام دستگاه

مسئول هماهنگ کننده

تلفن

آدرسهای اینترنتی مرتبط بافرصتهای خیریه

شماره حساب تعیین شده

1

استانداری

مهندس صفرلک

33682917

09123811386

www.services.ostan-qz.ir

---------------

2

امور مالیاتی

مهندس فرضی

33240513

09122813245

 

--------------

3

علوم پزشکی

دکتر رجبی

33377762

09121813666

www.yas190.ir

بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی  37168599

4

نوسازی مدارس آموزش و پرورش

مهندس علی افشار

33241006

09121828512

Majma.qazvin

@yahoo.com

بانک ملت

17/33331441

بانک ملی

144114411003

        5

کمیته امداد

سید احمد قافله باشی

33373057

09125828191

www.emdad.ir

بانک کشاورزی شعبه نواب

63273000

6

بهزیستی

غفار رمضانی

33240366

09125822848

www.qazvin-behzisti.ir

بانک توسعه تعاون

250492134532281

           7

هلال احمر

عبدا...

علیخانی

33350612

09123821624

www.ghrcs.ir

بانک ملت

30/48049000

8

پارک علم و فناوری

سید مهدی آبفروش

33697210

09122826788

www.qstp.ir

بانک ملی

2177133303002

9

امور کتابخانه ها

احمد دولتی

 

33245767

09121817191

www.qazvinpl.ir

بانک تجارت شعبه مرکزی

2100147753

 

 

 

 

 

ضوابط اجرائی ماده 172  قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

 

1_ وجوهی که به حسابهای تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی و یا کمک نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت می شود با تسلیم فیش بانکی به حوزه مالیاتی ذیربط از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می گردد .

2_ وجوهی که جهت تعمیر , تجهیز احداث و تکمیل آن دسته از مدارس (دبستان , راهنمائی , دبیرستان , هنرستان) دانشگاهها , مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی و آسایشگاهها و مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها وسیله دولت تأمین می شود بحسابهای خاص (حسابهائی که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط روسای آنها افتتاح و با امضاء مشترک بالاترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط قابل برداشت خواهد بود) پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر می شود . دستگاه دریافت کننده مکلف است صورت کمکهای دریافتی خود در ظرف هر سال را حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد در تهران به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در استانها به ادارت کل اموراقتصادی و دارائی تسلیم دارند

.3_ وجوهی که جهت بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی به انجمن حمایت از بیماران کلیوی مورد تأئید وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی پرداخت می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبع مالیاتی منتخب مودی کسر می شود .

تبصره: انجمن مکلف است فهرست وجوه دریافتی هر سال را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت اموراقتصادی و دارائی اعلام و وجوه دریافتی را بر اساس نظر وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی به مصرف بهداشت و درمان و بهزیستی بیماران کلیوی مستمند و تهیه وسایل پزشکی مورد نیاز بیماران مزبور برساند و تأئیدیه صادره از وزارت مذکور در مورد صحت مصرف وجوه دریافتی هر سال را تاپایان سال بعد به وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید.

 

 4-کمکهای اعطائی غیرنقدی جهت انجام امور مذکور در بندهای 2 و 3 از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاء کسر خواهد شد .

5_ در صورتی که اموال منقول یا غیرمنقول یا منافع اموال به عنوان کمک غیرنقدی به موسسات مذکور در بندهای 3 و 2 اعطاء گردد . ارزش اموال غیرمنقول و منافع اموال طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ انتقال تقویم و در مورد اموال منقول مبنای محاسبه قیمت روز اعطاء آنها خواهد بود و در صورتی که نسبت به مورد اخیر بین حوزه های مالیاتی و اعطاء کنندگان راجع به میزان قیمت اختلاف بروز مرجع رسیدگی به اختلاف هیئت سه نفری حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که رای آن قطعی و لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود .

6_ حوزه های مالیاتی با دریافت اصل فیش بانکی پرداخت وجوه و یا اصل گواهینامه و یا اسناد تحویل کمکهای غیرنقدی و ضبط آن در پرونده مالیاتی مربوط نسبت به کسر مبالغ پرداختی یا ارزش کمکهای غیرنقدی از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت یا اعطاء کمک از منبع منتخب مودی اقدام خواهند نمود .

وزارت اقتصاد ودارایی،وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری،

وزارت آموزش وپرورش،وزارت بهداشت  درمان وآموزش پزشکی

carmina_2674
Offline
Joined: 1396/11/19 - 19:53
Viagra Quale Dosaggio Caroren

Propecia Varato cialis Cialis Reacciones Secundarias Viagra Es Venta Libre Acquistare Kamagra 25 Mg

elldrob_4534
Offline
Joined: 1397/01/19 - 20:11
Cialis Ireland EllWarp

Zithromax Sachet Comprare Priligy In Farmacia Kamagra Oral Jelly Youtube cialis On Line Pharmacy'S Xenical 120 Mg Apri Amoxil

برای ارسال دیدگاه وارد شوید.